Menu Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE DIENSTEN
Logo
S Online Marktcalculatie coöperatie U.A.

Datum: 01-08-2015 | Versie 1.2

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de Europese coöperatie raad van particuliere online marktcalculerende binnenvaartondernemers.

A. ALGEMEEN

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"Account": de via een login en wachtwoord op de Website toegankelijke account voor Hoofdgebruikers en Subgebruikers;

"E-Logboek Pro-account": het volledig toegankelijke gedeelte van de website voor hoofdgebruikers en subgebruikers;

"E-Logboek Light-account": het beperkt toegankelijke gedeelte van de website voor hoofdgebruikers en subgebruikers;

"E-logboek AanDeReis Account": het volledig toegankelijke gedeelte van de website aandereis.nl voor hoofdgebruikers en subgebruikers;

"LogoS Online Marktcalculatie coöperatie U.A.": de Europese Coöperatie Raad van de particuliere binnenvaart voor online markt calculerende ondernemers U.A., als bedoeld in de statuten van LogoS met adres te Jan Valsterweg 83, 3315 LG Dordrecht en mailadres: info@logoseuropa.eu en de websites www.logoseuropa.eu en www.aandereis.nl.

"Diensten": de op de Website en/of in deze Voorwaarden omschreven diensten;

"Lid": Hoofdgebruiker, Subgebruiker en/of andere gebruiker van de Website en/of de Informatie (zowel een gebruiker uit een van deze categorieën afzonderlijk als gebruikers uit meer van deze categorieën gezamenlijk);

"lid": de partij die lid is van de coöperatie;

"Informatie" de op of via de Website of de in het kader van de Diensten door LogoS  aan Gebruikers ter beschikking gestelde informatie;

"Overeenkomst": de overeenkomst tussen LogoS en het lid of een derde op grond waarvan de Hoofdgebruiker bij LogoS wordt geregistreerd en LogoS aan die Hoofdgebruiker Diensten levert;

"Hoofdgebruiker": de partij met wie LogoS een overeenkomst sluit;

"Subgebruiker": een werknemer van, of een persoon die anderszins werkzaam is voor en onder de verantwoordelijkheid valt van, de Hoofdgebruiker, die als gebruiker van Diensten bij de Hoofdgebruiker en LogoS is geregistreerd;

"Voorwaarden": de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit Deel A (Algemeen), Deel B (Voorwaarden Gebruikersbeheer) en Deel C (Voorwaarden Online Marktcalculatie);

"Website": de websites van LogoS en de website op www.logoseuropa.eu en www.aandereis.nl inclusief opvolgende pagina's.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deel A (Algemeen) van de Voorwaarden is van toepassing op het gebruik van de Website en de Informatie. Deel B van de Voorwaarden (Gebruikers beheer) is van toepassing op de registratie van de Hoofdgebruiker, de Subgebruiker en de (totstandkoming van de) Overeenkomst. Overige delen van de Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst voor zover die betrekking heeft op de in die delen omschreven specifieke Diensten (evenals op die Diensten zelf).

2.2 LogoS behoudt zich het recht voor de Voorwaarden (of afzonderlijke delen daarvan) te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

3. Gebruik Website en Diensten

3.1 LogoS stelt de voorwaarden vast waaronder gebruik kan worden gemaakt van de Website en de Diensten. LogoS kan niet garanderen dat de Website en de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website en de Diensten van Internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. LogoS streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Gebruikers zo beperkt mogelijk te houden.

3.2 Gebruikers dragen zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, verbindingen, hardware (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met het systeem van LogoS in verbinding te kunnen stellen.

3.3 Het is Gebruikers niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze de overige gebruikers van het Internet hinderen of het gebruik van de Website of de Diensten nadelig beïnvloeden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 LogoS is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van of in verband met:

 • i. het gebruik van de Website of het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website of met derden, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen;
 • ii. informatie afkomstig van Gebruikers of van een derde.

4.2 Gebruikers vrijwaren LogoS voor aanspraken jegens LogoS van derden die verband houden met informatie afkomstig van deze Gebruikers of enig ander gebruik van de Website, de Informatie of de Diensten door Gebruikers.

5. Links met andere websites

De Website kan links bevatten naar externe internetpagina's. LogoS is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. De Privacy Policy en de Cookie Policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

6. Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven op de Website of in de Voorwaarden, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomrechten, op de Website en de Informatie bij LogoS. Gebruikers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in aan andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van LogoS.

7. Privacy Policy

7.1 Logos verzamelt persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers. LogoS is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van die gegevens.

7.2 De gegevens die LogoS verzamelt zijn gegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, functie, telefoonnummer en geslacht. Tevens vormen Scheeps gegevens en ondernemings gegevens een deel van de verzameling. LogoS gebruikt de gegevens ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten met Hoofdgebruikers. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het onderhouden van contact met personen die bij LogoS geregistreerd zijn (waaronder Hoofdgebruikers) en om die personen per post of per e-mail te informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van Logos of de Diensten of ten aanzien van (nieuwe) producten of diensten die LogoS aanbiedt. Hoofdgebruikers geven hierbij hun uitdrukkelijke toestemming aan LogoS om voor deze doeleinden de gegevens te gebruiken.

7.3 Gebruikers van wie gegevens worden verwerkt hebben het recht toegang tot deze gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens. Gebruikers kunnen hun persoonsgegevens wijzigen in hun Account.

8. Cookie Policy

8.1 Bij het gebruik van de Website verzamelt LogoS door middel van cookies informatie over het gebruik van de site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan de internet browser van de bezoeker worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van de computer van de bezoeker plaatst. Hierdoor is de website in staat bezoekers bij een volgend bezoek te herkennen en statistische gegeven te genereren over het gebruik van de website. Password cookies worden gebruikt om de bezoeker zo snel en eenvoudig mogelijk naar zijn eigen persoonlijke pagina te leiden. Overige cookies worden gebruikt om de website beter op de behoeften van de bezoeker af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. De geldigheidsduur van de cookies is 30 dagen. Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Zij kunnen dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De opslag en doorgifte van de gegevens via het internet zijn beveiligd door middel van de huidige gebruikelijke technieken.

8.2 Iedere bezoeker heeft het recht toegang tot zijn gegevens te verzoeken en, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht op correctie of verwijdering van de gegevens. Hiertoe kan een e-mail worden gestuurd aan: info@logoseuropa.eu

9. Slotbepalingen

9.1 Is of worden de Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

9.2 De Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.

B. VOORWAARDEN gebruikers beheer.

1. Definities

De in dit Deel B van de Voorwaarden gedefinieerde termen hebben de betekenis die in Deel A aan die termen is gegeven.

2. Toepasselijkheid

2.1 Dit Deel B (gebruikers beheer) van de Voorwaarden is, onverminderd de toepasselijkheid van Deel A (Algemeen) van de Voorwaarden, van toepassing op de registratie van de Hoofdgebruiker, de Subgebruiker en de (totstandkoming van de) Overeenkomst.

2.2 In het geval de Overeenkomst eindigt, blijven de Voorwaarden in dit Deel B (in aanvulling op de Voorwaarden in Deel A) de betrekkingen tussen Logos en de Gebruiker beheersen voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de op het tijdstip van de beëindiging uitstaande verplichtingen.

2.3 LogoS behoudt zich het recht voor dit Deel B van de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. LogoS stelt Hoofdgebruikers van wijzigingen of aanvullingen van dit deel B zo mogelijk ten minste 30 dagen voordat deze van kracht worden op de hoogte op de Website. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen of aanvullingen reeds lopende Overeenkomsten. Indien een Hoofdgebruiker een Overeenkomst niet heeft beëindigd voor het van kracht worden van de wijzigingen of aanvullingen, wordt de Gebruiker geacht de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden te hebben aanvaard.

3. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst tot lidmaatschap komt als volgt tot stand:

 • i. een partij vraagt Diensten en een overeenkomst aan voor het gebruik van het E-logboek op de Website;
 • ii. de partij wordt verzocht zich op de Website te registreren om een overeenkomst aan te gaan en toegang te krijgen tot de Diensten;
 • iii. nadat de partij aan alle door Logos gestelde voorwaarden voor registratie heeft voldaan, ontvangt de partij per e-mail een bevestiging van de registratie;
 • iv. een Overeenkomst komt tot stand op het moment van verzending van de onder (iii) genoemde bevestiging;
 • v. Hierna wordt de partij hoofdgebruiker of sub gebruiker;
 • vi. Na drie maanden wordt door de gebruiker en LogoS bepaald of de overeenkomst wordt voortgezet ;
 • vii. Bij voortzetting van de overeenkomst treedt men toe tot de coöperatie.

3.2 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zowel de Hoofdgebruiker als Logos kan de Overeenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen (ten aanzien van de beëindiging door de Hoofdgebruiker, door de Overeenkomst te beëindigen in diens Account). Beëindiging kan een Overeenkomst in zijn geheel betreffen of kan de Overeenkomst betreffen voor zover die op een bepaalde categorie Diensten ziet.

3.3 Beëindiging van (een deel van) de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 3.2 hierboven laat onverlet de verplichting tot nakoming van uitstaande verplichtingen. LogoS is niet verplicht tot nakoming van uitstaande verplichtingen indien (i) de Hoofdgebruiker in gebreke is met betaling of de Hoofdgebruiker anderszins één of meer van zijn verplichtingen jegens LogoS niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, (ii) de Hoofdgebruiker de Website of een Dienst gebruikt anders dan waarvoor de Website of de Dienst is bedoeld of in strijd met rechten van, of onrechtmatig jegens, derden, (iii) het faillissement van de Hoofdgebruiker is aangevraagd of aan de Hoofdgebruiker surséance van betaling is verleend, de Hoofdgebruiker onder curatele of onder bewind is gesteld, of aannemelijk is dat de Hoofdgebruiker anderszins zijn verplichtingen jegens LogoS niet, niet behoorlijk of niet volledig zal nakomen.

3.4 Na het sluiten van een Overeenkomst heeft de Hoofdgebruiker het recht om de Overeenkomst binnen 7 dagen na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. De Hoofdgebruiker kan de Overeenkomst ontbinden via diens Account.

4. Verplichtingen Hoofdgebruiker

4.1 De Hoofdgebruiker staat ervoor in dat de gegevens die aan LogoS worden verstrekt in het kader van (het sluiten van) een Overeenkomst (waaronder de registratie) of de Diensten juist, volledig en up to date zijn. LogoS behoudt zich het recht voor onvolledige aanvragen voor registratie te weigeren.

4.2 Een Hoofdgebruiker dient zijn gegevens regelmatig op juistheid en volledigheid te controleren en zelf aan te vullen en te wijzigen in diens Account. De Hoofdgebruiker staat in voor juistheid van de gegevens van diens Subgebruikers.

4.3 Op basis van de door de Hoofdgebruiker aan Logos verstrekte gegevens, maakt de Hoofdgebruiker een inlog account met bijbehorend wachtwoord. Voor iedere Subgebruiker maakt de Hoofdgebruiker een inlog account met bijbehorend wachtwoord. Wachtwoorden kunnen in de Account worden gewijzigd.

4.4 Het wachtwoord van de Hoofdgebruiker is niet overdraagbaar. Het wachtwoord van een Subgebruiker is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Hoofdgebruiker en de Subgebruikers dienen zorgvuldig met hun wachtwoord om te gaan, het wachtwoord geheim te houden en op een veilige plek bewaren of op te slaan. De Hoofdgebruiker en de Subgebruikers dienen verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van een wachtwoord door een derde onverwijld te melden aan LogoS via info@logoseuropa.eu. Tot het tijdstip van de melding zijn de Hoofdgebruiker en de Subgebruikers aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van het wachtwoord.

5. Verantwoordelijkheid voor Subgebruikers

5.1 De Hoofdgebruiker garandeert dat iedere Subgebruiker bevoegd is namens de Hoofdgebruiker op te treden ten aanzien van de Diensten.

5.2 Iedere handeling die onder enige door LogoS aan een Hoofdgebruiker verstrekte inlognaam of wachtwoord (inclusief ten aanzien van Subgebruikers) wordt verricht, wordt geacht een handeling van de Hoofdgebruiker te zijn en is bindend jegens de Hoofdgebruiker. Iedere handeling die door LogoS wordt verricht jegens een gebruiker van een door LogoS aan een Hoofdgebruiker verstrekte inlognaam of wachtwoord (inclusief ten aanzien van Subgebruikers), wordt geacht een handeling jegens de Hoofdgebruiker te zijn.

5.3 De Hoofdgebruiker staat ervoor in dat Subgebruikers zich aan de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Voorwaarden houden.

6. Vergoeding en betaling

De vergoeding die in het kader van de Overeenkomst aan LogoS verschuldigd is en voorwaarden ten aanzien van de betaling van die vergoeding worden vastgesteld in de voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende Dienst. Voor de enkele registratie bij LogoS is de Hoofdgebruiker (of Subgebruiker) geen vergoeding verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van Deel A van de Voorwaarden, is LogoS niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van of in verband met:

 • i. het weigeren van een aanvraag van een Hoofdgebruiker op grond van artikel 4.1 van dit Deel B van de Voorwaarden;
 • ii. tekortkomingen van LogoS ten gevolge van onjuiste of onvolledige gegevens van de Hoofdgebruiker of Subgebruikers;
 • iii. informatie afkomstig van de Hoofdgebruiker of een Subgebruiker.
 • 7.2 De Hoofdgebruiker vrijwaart LogoS voor aanspraken jegens LogoS van derden die verband houden met informatie afkomstig van de Hoofdgebruiker of diens Subgebruikers.

  7.3 Indien blijkt dat LogoS toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens een Hoofdgebruiker, is hij tegenover die Hoofdgebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan de schade direct toegebracht aan zaken (hieronder wordt niet verstaan software of computersystemen) van de Hoofdgebruiker en kosten voor het herstel van bij LogoS ingediende gegevens. Voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag gelijk aan het bedrag dat LogoS voor de betreffende geleverde Diensten heeft ontvangen. Onder directe schade valt geen schade anders dan de hiervoor genoemde schade. Verdere aansprakelijkheid van LogoS, uit welken hoofde ook, voor schade die de Hoofdgebruiker lijdt door gebruik van de Website of in verband met de Diensten, is uitgesloten.

  7.4 Geen van de in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LogoS.

  8. Slotbepaling

  LogoS is gerechtigd om zonder toestemming van de Hoofdgebruiker rechten en verplichten uit hoofde van de Overeenkomst (inclusief de Voorwaarden) over te dragen aan een derde. De Hoofdgebruiker is niet gerechtigd om zonder toestemming van LogoS (enige) rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst (inclusief de Voorwaarden) over te dragen aan een derde.

  C. VOORWAARDEN LogoS Light versie & Logos Pro versie en AanDeReis Marktmonitor.

  1. Definities

  In dit Deel C van de Voorwaarden wordt verstaan onder:

  "LogoS E-logboek light versie": de door een Hoofdgebruiker ter verwerking en bewaring door LogoS in te dienen of ingediende gegevens in elektronische vorm in het beperkte en gratis toegankelijke te gebruiken deel van LogoS Online Markt Calculatie.

  "LogoS E- logboek pro versie": de door een hoofdgebruiker ter verwerking en bewaring door LogoS in te dienen of ingediende gegevens in elektronische vorm in het tegen betaling volledig toegankelijke en te gebruiken deel van LogoS Online Markt Calculatie.

  "LogoS E- logboek AanDeReis Marktmonitor versie": de door een hoofdgebruiker ter verwerking en bewaring door LogoS in te dienen of ingediende gegevens in elektronische vorm in het tegen betaling volledig toegankelijke en te gebruiken deel van LogoS Online Markt Calculatie.

  "LogoS Diensten": de op de Website en/of in dit Deel C van de Voorwaarden omschreven diensten ten aanzien van Logos E- logboek Light account; en E-Logboek Pro account.

  "Tussenpersoon": de persoon of instantie die op basis van een overeenkomst met Logos het afnemen van LogoS Diensten door derden (waaronder doch niet beperkt tot bij die persoon of instantie aangesloten leden) faciliteert.

  Overige in dit Deel C van de Voorwaarden gedefinieerde termen hebben de betekenis die in Deel A of Deel B van de Voorwaarden aan die termen is gegeven.

  2. Toepasselijkheid

  2.1 Dit Deel C (Voorwaarden Logos Light & Pro versie en AanDeReis Marktmonitor) van de Voorwaarden is, onverminderd de toepasselijkheid van Deel A (Algemeen) en Deel B (gebruikers beheer) van de Voorwaarden, van toepassing op LogoS Online Marktcalculatie Diensten.

  2.2 In het geval een Hoofdgebruiker een overeenkomst voor een specifieke dienst (deels) eindigt, blijven de Voorwaarden in dit Deel C (in aanvulling op de Voorwaarden in Deel A en Deel B) de betrekkingen tussen Logos en de Hoofdgebruiker beheersen voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de op het tijdstip van de beëindiging uitstaande verplichtingen (zoals de betalingsverplichting van de Hoofdgebruiker ten aanzien van ten tijde van de beëindiging reeds ingediende Online calculatie gegevens en de verplichting van LogoS die Online calclulaties te bewaren gedurende de lopende bewaartermijn).

  2.3 LogoS behoudt zich het recht voor dit Deel C van de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. LogoS stelt Hoofdgebruikers die in dit Deel C omschreven Diensten afnemen op de hoogte - op de Website - van wijzigingen of aanvullingen in dit Deel C van de Voorwaarden, zo mogelijk ten minste 30 dagen voordat deze van kracht worden. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen of aanvullingen reeds lopende Overeenkomsten. Indien een Hoofdgebruiker een overeenkomst voor een in dit Deel C omschreven Dienst niet heeft beëindigd voor het van kracht worden van de wijzigingen of aanvullingen, wordt de Gebruiker geacht de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden te hebben aanvaard.

  3. Online E- logboek.

  3.1 Het Online E- logboek wordt in beginsel vanaf het Light account samengesteld met de door de Hoofdgebruiker ingevoerde (elektronische) gegevens via de invoer site. Logos is gerechtigd in geval van twijfel van de juistheid van ingevoerde gegevens deze uit te sluiten bij de bepaling van de markt index

  3.2 Na ontvangst van de aanmelding bij het E- logboek stuurt Logos de Hoofdgebruiker per e-mail een bevestiging van de datum en het tijdstip van ontvangst van de aanmelding. Met uitzondering van de situatie omschreven in artikel 7.3 hieronder, ziet Logos een E- logboek niet in. De Hoofdgebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van het E- logboek.

  3.3 LogoS bewaart een Online E- logboek gedurende een periode van zeven jaar vanaf het moment van ontvangst van de online ingevoerde gegevens. LogoS bewaart het Online E- logboek in een beveiligde omgeving. Deze omgeving is onder andere beveiligd door een firewall en door antivirus programma's. LogoS maakt bij het indienen van een E- logboek een back-up van het Online E-logboek. LogoS zal een Online E- logboek vertrouwelijk behandelen en de inhoud van een Online E-logboek niet aan derden verstrekken, tenzij (i) dit gebeurt met instemming van de betreffende Hoofdgebruiker of (ii) LogoS hiertoe door een gerechtelijke uitspraak of op last van een overheidsorgaan gehouden is.

  3.4 Twee maanden voor afloop van de in artikel 3.3 genoemde bewaartermijn, stelt Logos de Hoofdgebruiker per e-mail op de hoogte van het aflopen daarvan. De Hoofdgebruiker kan LogoS na afloop van iedere bewaartermijn verzoeken tegen betaling van de daarvoor geldende vergoeding die termijn met zeven jaar te verlengen.

  3.5 LogoS vernietigt een Online E- Logboek:

  • i. indien LogoS voor het einde van de bewaartermijn voor dat Online E- Logboek geen verzoek tot verlenging ontvangt;
  • ii. op verzoek van de Hoofdgebruiker;
  • iii. na beëindiging van de Overeenkomst voor zover die betrekking heeft op de LogoS Diensten, met dien verstande dat de lopende bewaartermijn voor het Online E- Logboek is verstreken en geen van de gebeurtenissen genoemd in artikel 3.3 van Deel B van de Voorwaarden zich voordoet.

  4. Vergoedingen

  4.1 Op de diensten van Logos Online Marktcalculatie zijn de door de Raad van Bestuur van Logos Online marktcalculatie vastgestelde prijzen van toepassing. De prijzen worden op de Website bekend gemaakt en zijn opgenomen in het Uitvoeringsreglement van het Verdrag. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief de verschuldigde btw.

  4.2 LogoS is gerechtigd de prijzen eenzijdig te wijzigen. LogoS stelt Hoofdgebruikers daarvan zo mogelijk 30 dagen voor het intreden van de prijswijziging op de hoogte op de Website. Prijswijzigingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijziging reeds lopende Overeenkomsten. Indien de Hoofdgebruiker de Overeenkomst niet heeft beëindigd voor het van kracht worden van de prijswijziging (al dan niet voor het gedeelte waarop de prijswijziging toepassing heeft), wordt de Hoofdgebruiker geacht de prijswijziging te hebben aanvaard.

  5. Betaling

  5.1 De door de Hoofdgebruiker aan LogoS verschuldigde bedragen worden voorafgaand aan de door LogoS te leveren Online E - logboek Dienst met gebruik van een op de Website aangegeven methode betaald (elektronische betaling, credit card, of door middel van afschrijving van een lopende rekening van de Hoofdgebruiker bij LogoS).

  5.2 LogoS voert geen Online E-Logboek Diensten uit voordat Logos volledige betaling heeft ontvangen voor die Diensten.

  5.3 Is de Hoofdgebruiker in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen in het kader van door hem ingediende Online E –Logboek gegevens, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan een dergelijk verzuim of tekortkoming verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.

  6. Verplichtingen Hoofdgebruiker

  6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1 van Deel B van de Voorwaarden, behoudt LogoS zich het recht voor onvolledige aanvragen voor bewaring van een Online E- Logboek te weigeren.

  6.2 LogoS behoudt zich het recht voor (i) te weigeren een Online E – Logboek opgave in ontvangst te nemen of te bewaren, of (ii) te besluiten tot vernietiging van een Online E-Logboek, indien hij redenen heeft om aan te nemen dat het Online E-Logboek een gevaar kan opleveren voor het systeem van LogoS.

  7. Tussenpersoon

  7.1 Voor Hoofdgebruikers die LogoS Online Diensten via een Tussenpersoon afnemen gelden (alle delen van) deze Voorwaarden onverkort, behoudens voor zover er in dit artikel van wordt afgeweken.

  7.2 Indien de Tussenpersoon voor betaling van LogoS Online Diensten van een Hoofdgebruiker zorg draagt, is artikel 5.1 van dit Deel C van de Voorwaarden niet van toepassing op de door die Hoofdgebruiker afgenomen LogoS Online Diensten.

  7.3 LogoS behoudt zich het recht voor om de NAW gegevens van een Hoofdgebruiker in (een aanvraag voor) LogoS online diensten in te zien voor zover dit noodzakelijk is om te verifiëren of de Hoofdgebruiker die een LogoS Online Diensten afneemt via een Tussenpersoon, daadwerkelijk gerechtigd is via de deze Tussenpersoon de LogoS Online Diensten af te nemen. LogoS kan voor deze verificatie de NAW gegevens van een Hoofdgebruiker verstrekken aan de betreffende Tussenpersoon.

  8. Aansprakelijkheid

  Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van Deel A (Algemeen) en artikel 7 van Deel B (User Management) van de Voorwaarden, is LogoS niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van of in verband met het weigeren van een aanvraag voor een Online E-Logboek Dienst of het vernietigen van een Online E-Logboek op grond van bepalingen van dit Deel C van de Voorwaarden.